Przejdź do treści

czcionka

kontrast

Włącz Wyłącz

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszła w życie 1 października 2018 roku

W związku z przyjęciem Ustawy 2.0, zwanej również Konstytucją dla Nauki, podjęte zostały działania mające na celu przystosowanie Uniwersytetu Śląskiego do zmieniającej się sytuacji prawnej.

W ubiegłym roku akademickim rozpoczęły się prace nad najważniejszymi dokumentami określającymi zasady organizacji i funkcjonowania uczelni – nowym Statutem UŚ oraz założeniami do nowej strategii rozwoju naszej Alma Mater.

czytaj więcej na temat serwisu

Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku przy Bankowej 12
Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku przy Bankowej 12

Ustawa 2.0

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszła w życie 1 października 2018 roku. Zapisy Konstytucji dla Nauki umożliwić mają przede wszystkim: wprowadzenie nowego modelu zarządzania uczelniami i nowych ścieżek kariery akademickiej, uelastycznienie systemu finansowania szkolnictwa wyższego, wsparcie prowadzenia badań interdyscyplinarnych oraz efektywniejsze dopasowanie struktury systemu szkolnictwa wyższego do wyzwań społecznych i gospodarczych.

Nadrzędnym celem wprowadzanej reformy jest umacnianie znaczenia wyników badań prowadzonych w Polsce w światowej nauce.

Dokumenty do pobrania

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępne są na stronie: konstytucjadlanauki.gov.pl.

Seminarium pt. „Uniwersytet 2.0 – szanse i bariery..."

wt., 09/17/2019 - 15:43

Doświadczenia związane z wdrażaniem regulacji prawnych wynikających z reformy szkolnictwa wyższego stały się przedmiotem seminarium zorganizowanego 16 września 2019 roku w Katowicach. Prelegenci omawiali zagadnienia związane z wprowadzeniem Ustawy 2.0, dyskusji poddane zostały również takie tematy, jak: nowy model uczelni i strategie publikacyjne oraz funkcjonowanie rady uczelni. Organizatorem wydarzenia było działające w strukturach Uniwersytetu Śląskiego Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat seminarium zostały opublikowane na stronie: www.us.edu.pl

Rada Doskonałości Naukowej

pt., 09/13/2019 - 08:12

Jednym z nowych organów powołanych w wyniku reformy szkolnictwa wyższego w Polsce jest Rada Doskonałości Naukowej (RDN). Organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Jej członkowie są wyłaniani podczas wyborów, w których mogą wziąć udział osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wchodzi po trzech przedstawicieli każdej z dyscyplin.

Pierwsza kadencja RDN rozpoczęła się 1 czerwca 2019 roku. Jednym z członków rady został naukowiec z Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Artur Rejter (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: językoznawstwo). Na liście członków znalazł się również prof. dr hab. inż. Tomasz Szarek (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: matematyka) zgłoszony przez Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Źródło: konstytucjadlanauki.gov.pl oraz www.us.edu.pl.

Wypowiedzi w mediach publicznych

pt., 09/13/2019 - 08:08

Informacje na temat zmian wynikających z reformy szkolnictwa wyższego w Polsce i mających wpływ na funkcjonowanie Uniwersytetu Śląskiego były przekazywane przez władze rektorskie mediom. Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk udzielił wywiadów „Gazecie Wyborczej”, „Forum Akademickiemu” oraz „Dziennikowi Zachodniemu”. Prorektor ds. współpracy krajowej i zagranicznej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, wspólnie z dr. hab. prof. UMK Dominikiem Antonowiczem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotował tekst na temat Ustawy 2.0 w kontekście autonomii akademickiej, który ukazał się w  serwisie internetowym gazety „Rzeczpospolita”.

Informacja na temat wywiadu rektora UŚ prof. Andrzeja Kowalczyka udzielonego „Gazecie Wyborczej” dostępna jest na stronie: www.us.edu.pl. Wywiad został opublikowany w serwisie „Gazety Wyborczej”. Wypowiedź na temat planów rozwoju uczelni w perspektywie wdrożenia Ustawy 2.0 dostępna jest na stronie „Forum Akademickiego”. Z wywiadem rektora UŚ udzielonym „Dziennikowi Zachodniemu” można się zapoznać za pośrednictwem serwisów: dziennikzachodni.pl oraz www.us.edu.pl.

Artykuł „Konstytucja dla nauki: Strach przed lataniem” dr. hab. prof. UŚ Tomasza Pietrzykowskiego oraz dr. hab. prof. UMK Dominika Antonowicza dostępny jest w wydaniu internetowym „Rzeczpospolitej” pod adresem: www.rp.pl/publicystyka.

Debata NKN Forum w Katowicach

pt., 09/13/2019 - 08:08

W lutym 2019 roku rozpoczął się cykl ogólnopolskich debat NKN Forum, wspólnej inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickiego. Przedmiotem dyskusji były doświadczenia polskich uczelni we wdrażaniu zmian wynikających z Ustawy 2.0. Jedno ze spotkań zostało zorganizowane na Uniwersytecie Śląskim i dotyczyło zagadnień związanych z rozwojem kadry akademickiej.

Zapis z debaty, która odbyła się 1 lipca 2019 roku na Uniwersytecie Śląskim, dostępny jest na stronie: www.us.edu.pl.

Tagi

Wstępne założenia funkcjonowania i organizacji UŚ na gruncie Ustawy 2.0

pt., 09/13/2019 - 08:07

W październiku 2018 roku za pośrednictwem serwisu internetowego Uniwersytetu Śląskiego można było zapoznać się ze wstępnymi założeniami funkcjonowania i organizacji uczelni na gruncie ustawy 2.0 oraz propozycjami nowej struktury UŚ. Materiały opracowane zostały przez kolegium rektorskie UŚ we współpracy z zespołami roboczymi ds. przygotowania założeń do nowego Statutu UŚ.

Dyskusja wokół zaproponowanych rozwiązań prowadzona była podczas serii otwartych spotkań ze społecznością akademicką oraz za pośrednictwem kwestionariusza ankiety kierowanego do wszystkich pracowników uczelni oraz specjalnego adresu poczty elektronicznej, na który każdy członek społeczności akademickiej mógł zgłaszać swoje postulaty, uwagi i pytania. Na wydziałach dostępne były ponadto punkty informacyjno-kontaktowe.

Nagrania ze spotkań otwartych dotyczących koncepcji rozwiązań statutowych dostępne są na stronie: www.us.edu.pl.

Tagi

Pismo JM Rektora UŚ w sprawie przyjęcia Ustawy 2.0

pt., 09/13/2019 - 08:06

W sierpniu 2018 roku w serwisie głównym Uniwersytetu Śląskiego opublikowane zostało pismo JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka w sprawie przyjęcia Ustawy 2.0. Członkowie wspólnoty akademickiej zostali poinformowani m.in. o podpisaniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudę. Udostępnione zostały również do pobrania teksty ustaw oraz projekty rozporządzeń wykonawczych opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informacje na temat prac nad nowym Statutem UŚ publikowane były w nowo utworzonym serwisie internetowym www.strategia.us.edu.pl, a także udostępniono adres e-mail, za pośrednictwem którego członkowie wspólnoty akademickiej UŚ mogli przesyłać swoje uwagi do przedstawianych propozycji oraz pomysły rozwiązań.

Treść pisma dostępna jest na stronie: www.us.edu.pl.

Specjalne posiedzenie kolegium rektorsko-dziekańskiego UŚ

pt., 09/13/2019 - 08:05

Temat wyzwań stojących przed Uniwersytetem Śląskim podjęty został m.in. podczas specjalnego posiedzenia kolegium rektorsko-dziekańskiego UŚ z udziałem przewodniczących komisji senackich, reprezentantów związków zawodowych oraz członków powołanego zespołu. Obrady, które odbywały się 5 i 6 lipca 2018 roku w Ustroniu, stanowiły okazję do omówienia kwestii: badań naukowych, kształcenia, zarządzania finansami, struktury uczelni, obsługi administracyjnej, mobilności akademickiej oraz współpracy międzynarodowej. Raport ze spotkania dostępny jest na stronie: www.us.edu.pl.

Tagi

Debata na temat przyszłości uczelni

pt., 09/13/2019 - 08:04

Zmiany wynikające z Ustawy 2.0 były przedmiotem debaty zorganizowanej 21 czerwca 2018 roku, w której udział wzięli przedstawiciele władz rektorskich oraz członkowie społeczności akademickiej UŚ. Zapis debaty dostępny jest pod adresem: www.youtube.com.

Powołany został również zespół ds. wdrażania ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawy 2.0) przy kolegium rektorskim UŚ, który odpowiedzialny był za rozpoznanie najważniejszych wyzwań stojących przed naszą uczelnią. Źródło: www.us.edu.pl.

Członkowie zespołu ds. wdrażania ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawy 2.0):

Źródło: www.strategia.us.edu.pl.

Tagi

Uniwersytet Śląski przygotowuje się do wprowadzenia zmian

pt., 09/13/2019 - 08:03

Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce objęła również Uniwersytet Śląski w Katowicach. W związku z tym władze rektorskie oraz wspólnota akademicka śląskiej Alma Mater inicjowali oraz włączali się w dyskusje na temat przygotowywanych przez ostatnie lata zmian. Organizowane były spotkania, debaty i konferencje, w serwisach internetowych uczelni oraz za pośrednictwem uniwersyteckiej poczty udostępniane były informacje na temat postępu prac mających na celu przystosowanie Uniwersytetu Śląskiego do zmieniającej się sytuacji prawnej.

Prace nad reformą

pt., 09/13/2019 - 08:02

Projekt założeń Ustawy 2.0 wypracowywany był w porozumieniu ze środowiskiem akademickim. W ciągu dwóch lat poprzedzających przyjęcie dokumentu organizowane były konsultacje społeczne i dyskusje, opracowywano uzgodnienia międzyresortowe, a także w różnych polskich ośrodkach akademickich odbyło się dziewięć konferencji programowych, w których wzięło udział ponad 5500 uczestników. W opracowanie założeń reformy zaangażowało się ponad 7000 osób.

Z kalendarium prac można się zapoznać na stronie: konstytucjadlanauki.gov.pl.

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu "Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18