Przejdź do treści

czcionka

kontrast

Włącz Wyłącz

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszła w życie 1 października 2018 roku

W związku z przyjęciem Ustawy 2.0, zwanej również Konstytucją dla Nauki, podjęte zostały działania mające na celu przystosowanie Uniwersytetu Śląskiego do zmieniającej się sytuacji prawnej.

W ubiegłym roku akademickim rozpoczęły się prace nad najważniejszymi dokumentami określającymi zasady organizacji i funkcjonowania uczelni – nowym Statutem UŚ oraz założeniami do nowej strategii rozwoju naszej Alma Mater.

czytaj więcej na temat serwisu

Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku przy Bankowej 12
Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku przy Bankowej 12

UŚ 2.0

Umacnianie pozycji badawczej Uniwersytetu Śląskiego wyznaczyło kierunek działań restrukturyzujących naszą uczelnię. Objęły one prace nad najważniejszymi dokumentami określającymi zasady organizacji i funkcjonowania uczelni – nowym Statutem UŚ oraz Strategią rozwoju UŚ na lata 2020–2025.

Kontekst wprowadzanych zmian

Grafika prezentująca kontekst wprowadzanych zmian, dostępna w wersji PDF

Grafika (pdf, 1,28 MB)

Ponad miliard złotych dla uczelni województwa śląskiego

pon., 10/14/2019 - 13:09

Zwiększanie konkurencyjności naszego regionu w Polsce i na świecie to cel realizowanego od dwóch lat projektu strategicznego Program dla Śląska. Obejmuje on inicjatywy służące rozwojowi regionu, w tym między innymi umacnianiu jego innowacyjności, modernizacji infrastruktury transportowej oraz inwestycji rozwijających edukację i badania naukowe.

W czwartek 10 października 2019 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Wykonawczej ds. Programu dla Śląska, w której uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania podsumowane zostały działania podjęte w ramach trwającego dwa lata projektu, podjęto ponadto decyzję o dołączeniu 32 nowych przedsięwzięć na łączną kwotę 5 miliardów złotych. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił między innymi, że ponad miliard złotych w ramach programu przeznaczony zostanie na rozwój uczelni publicznych województwa śląskiego.

11 października 2019 roku podczas wystąpień medialnych w Polskim Radiu Katowice oraz TVP Katowice premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Uniwersytet Śląski w Katowicach i Politechnika Śląska w Gliwicach to dwie uczelnie śląskie, które mają ogromny potencjał i wszelkie możliwości, by stać się uczelniami na europejskim poziomie.

Dodał, że Śląsk to miejsce myśli technicznej, inżynierskiej oraz kompetencji niezwykle istotnych i potrzebnych we współczesnym świecie. Jednocześnie podkreślił rolę uczelni śląskich we współczesnym świecie we wdrażaniu zaawansowanych projektów o charakterze technicznym.

– Na Uniwersytecie Śląskim i Politechnice Śląskiej są ludzie z wyobraźnią, których „aktywnemu państwu” potrzeba. Potencjał Śląska i śląskich uczelni nie może być zmarnowany, gdyż stanowi koło zamachowe dla gospodarki oraz przemysłu regionu.

Premier Mateusz Morawiecki potwierdził zadeklarowane podczas wystąpienia w Muzeum Śląskim w Katowicach środki finansowe, które zostaną przeznaczone z budżetu państwa dla śląskich uczelni. Kwota, jaką państwo zaplanowało dla kilku śląskich uczelni publicznych, będzie większa niż miliard złotych. Premier uzasadniał, że studenci powinni mieć odpowiednie, renomowane uczelnie publiczne na Śląsku – ze świetną infrastrukturą, nowoczesnymi laboratoriami, kampusami, instytutami badawczymi, by nie musieli udawać się, jeśli tego nie chcą, do innych ośrodków akademickich w Polsce lub poza granicami kraju.

Premier Mateusz Morawiecki dodał, że liczy na uczelnie śląskie, przede wszystkim na Uniwersytet Śląski i Politechnikę Śląską. Jego przekonanie jest wynikiem dwóch spotkań z rektorami śląskich uczelni. Podkreślił, że rektorzy, z którymi miał przyjemność i okazję rozmawiać to wspaniali naukowcy i świetni menedżerowie zarządzający swoimi jednostkami. – Oni doskonale rozumieją, że polski biznes i przedsiębiorstwa potrzebują bardziej nasycenia swoich usług i produktów nauką i niech to będzie nauka polska.

Plan inwestycyjny katowickich uczelni był przedmiotem rozmów prowadzonych podczas wcześniejszych spotkań prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami śląskich szkół wyższych, w których aktywny udział brał rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk, a jedno ze spotkań odbyło się w murach Uniwersytetu Śląskiego. Inicjatorami spotkań byli prezydent Katowic Marcin Krupa oraz przewodniczący Rady Uniwersytetu Śląskiego Piotr Uszok, wsparcie dla projektu okazał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.


Źródło:

Radio Katowice – http://www.radio.katowice.pl/zobacz,45490,Rozmowa-dnia-z-premierem-Mateuszem-Morawieckim.html

TVP Katowice – http://katowice.tvp.pl/28562267/rozmowa-dnia

List rektora do wspólnoty akademickiej ws. zmian organizacyjnych

wt., 10/01/2019 - 08:30

Drodzy pracownicy, studenci i doktoranci, 
Wspólnoto Uniwersytetu Śląskiego!

Rozpoczynając 52. rok akademicki w Uniwersytecie Śląskim, otwieramy nowy rozdział w historii naszej Uczelni. 

Wykonując wolę wspólnoty naszej Uczelni, nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którą uchwalił Sejm RP w 2018 r., potraktowaliśmy jako szansę i wyzwanie inspirujące nas do podejmowania działań. Opracowaliśmy nowy statut Uniwersytetu Śląskiego oraz szereg innych aktów prawnych. Na ich podstawie wprowadzamy nowy ustrój naszej Uczelni, to znaczy nową strukturę, nowe organy i ciała kolegialne, nowy sposób ich powoływania oraz nowe kompetencje. Uniwersytet Śląski wszedł na drogę zmian – zarówno strukturalnych, jak i funkcjonalnych. Są one doniosłe, ale konieczne dla dalszego rozwoju Uczelni.

Dzięki ustawie znacząco poszerzony został obszar autonomii UŚ – zarówno w stosunku do otoczenia, jak i w zakresie stanowienia o sprawach wewnętrznych Uczelni. Nowy ustrój Uniwersytetu Śląskiego likwiduje niepotrzebną i szkodliwą jego atomizację, co zapewni funkcjonowanie Uczelni jako jednego, spójnego organizmu.   

Autonomia i jedność to fundamenty, na których zbudowaliśmy ustrój naszej Uczelni. Nowy model organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego opiera się na trzech kluczowych założeniach:

 1. rozdziału organizacyjnego działalności badawczej i dydaktycznej;

 2. uwolnienia pełni potencjału badawczego, głównie młodszych pracowników nauki;

 3. zwiększenia sprawności działania Uczelni dzięki zogniskowaniu jej na realizacji przyjętej strategii oraz zapewnieniu odpowiedzialności i rozliczalności każdej osoby pełniącej funkcje kierownicze za efektywność wykonywania powierzonych jej zadań organizacyjnych.

Wprowadzamy zmiany, których celem jest wyzwolenie aktywności pracowników, lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i materialnego, uwspólnienie wielu działań badawczych i edukacyjnych w skali większych wydziałów i całej Uczelni.

Naszym celem jest taki dalszy rozwój Uniwersytetu Śląskiego, który zapewni mu status uczelni badawczej wśród najlepszych uczelni w Polsce.

Wprowadzenie zmian jest możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu szerokiej rzeszy pracowników ze wszystkich wydziałów i jednostek organizacyjnych, ze wszystkich grup pracowniczych oraz przy wsparciu przedstawicieli studentów, doktorantów i organizacji związkowych.

Chciałbym podziękować Państwu za dotychczasowy wysiłek i ogrom pracy, którą wspólnie wykonaliśmy. Wierzę, że wykorzystaliśmy możliwości, jakie przyniosła zmiana ustawy. Doceniam Państwa zaangażowanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Dziękuję za wszystkie głosy w dyskusji na temat przyszłości naszej Uczelni.

Teraz zaczyna się wdrażanie tego, co wspólnie przygotowaliśmy. Zapewne pojawią się nieprzewidziane problemy z tym związane, natury technicznej i organizacyjnej, za które z góry przepraszam. Będziemy je usuwali, a wszelkie błędy – naprawiali.

Przygotowane zostały rozwiązania, które pozwolą zapoznać się z podjętymi działaniami mającymi na celu przystosowanie naszej Uczelni do zmieniającej się sytuacji prawnej, która wynika z reformy szkolnictwa wyższego w Polsce.

Uruchomiony został serwis www.zmiany.us.edu.pl, za pośrednictwem którego udostępniliśmy:

 • platformę helpdesk umożliwiającą zadawanie pytań dotyczących zmian;

 • podstronę FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

Opublikowany został również specjalny numer „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” (www.gazeta.us.edu.pl) poświęcony najważniejszym zmianom na Uniwersytecie Śląskim.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą o dalszą wytężoną pracę i troskę o nasz Uniwersytet. Proszę, by odpowiedzialnie i z rozwagą podejmowali Państwo kolejne działania. Proszę, by na pierwszym miejscu postawili Państwo dobro wspólnoty i przyszłość miejsca, które wszyscy razem tworzymy.

Łączę wyrazy szacunku
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


» Pismo rektora Uniwersytetu Śląskiego ws. zmian organizacyjnych w UŚ
(pdf, skan dokumentu, 233 kB)


 

Struktura Uniwersytetu Śląskiego

pon., 09/30/2019 - 08:00

Od 1 października 2019 roku obowiązuje nowa struktura organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego. Od początku nowego roku akademickiego w ramach uczelni funkcjonuje 8 wydziałów oraz 25 instytutów dyscyplinowych.
 

Wydziały Uniwersytetu Śląskiego
Wykaz instytutów dyscyplinowych

Wydział Humanistyczny

 • Instytut Filozofii;

 • Instytut Historii;

 • Instytut Językoznawstwa;

 • Instytut Literaturoznawstwa;

 • Instytut Nauk o Kulturze;

 • Instytut Nauk o Sztuce.
   

Wydział Nauk Przyrodniczych

 • Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska;

 • Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej;

 • Instytut Nauk o Ziemi.
   

Wydział Nauk Społecznych

 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej;

 • Instytut Nauk Politycznych;

 • Instytut Pedagogiki;

 • Instytut Psychologii;

 • Instytut Socjologii.
   

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 • Instytut Chemii;

 • Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego;

 • Instytut Informatyki;

 • Instytut Inżynierii Biomedycznej;

 • Instytut Inżynierii Materiałowej;

 • Instytut Matematyki.
   

Wydział Prawa i Administracji

 • Instytut Nauk Prawnych.
   

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

 • Instytut Sztuk Muzycznych;

 • Instytut Sztuk Plastycznych.
   

Wydział Teologiczny

 • Instytut Nauk Teologicznych.
   

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

 • Instytut Sztuk Filmowych i Teatralnych.
   
Dziekani i prodziekani

Wydział Humanistyczny

 • dziekan – prof. dr hab. Krzysztof Jarosz;

 • prodziekan ds. kształcenia i studentów – prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski;

 • prodziekan ds. rozwoju naukowego – prof. dr hab. Adam Dziadek;

 • prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem – dr hab. Magdalena Pastuch, prof. UŚ;

 • prodziekan ds. wymiany akademickiej – dr hab. Kazimierz Miroszewski, prof. UŚ.
   

Wydział Nauk Przyrodniczych

 • dziekan – prof. dr hab. Leszek Marynowski;

 • prodziekan ds. kształcenia i studentów – dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ;

 • prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Piotr Świątek;

 • prodziekan ds. promocji i rozwoju – dr Agata Daszkowska-Golec.
   

Wydział Nauk Społecznych

 • dziekan – prof. dr hab. Zenon Gajdzica;

 • prodziekan ds. kształcenia i studentów – dr Małgorzata Tyrybon;

 • prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia – dr hab. Robert Pyka;

 • prodziekan ds. strategii i promocji – dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka.
   

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 • dziekan – prof. dr hab. Danuta Stróż;

 • prodziekan ds. kształcenia i studentów – dr Katarzyna Trynda;

 • prodziekan ds. badań naukowych – prof. dr hab. Jerzy Dajka.
   

Wydział Prawa i Administracji

 • dziekan – prof. dr hab. Czesław Martysz;

 • prodziekan ds. kształcenia i studentów – dr hab. Witold Kurowski;

 • prodziekan ds. badań naukowych – dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ.
   

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

 • dziekan – dr hab. Krzysztof Marek Bąk;

 • prodziekan ds. kształcenia i studentów – dr hab. Bogusław Dziadzia;

 • prodziekan ds. twórczości artystycznej i umiędzynarodowienia – dr hab. Małgorzata Kaniowska;

 • prodziekan ds. rozwoju, promocji i współpracy z otoczeniem – dr hab. Kinga Czerwińska.
   

Wydział Teologiczny

 • dziekan – ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ;

 • prodziekan ds. kształcenia i studentów – dr hab. Marek Wójtowicz.
   

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

 • dziekan – dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ;

 • prodziekan ds. kształcenia i studentów – mgr Ernest Wilde;

 • prodziekan ds. umiędzynarodowienia i organizacji – dr inż. Olaf Flak;

 • prodziekan ds. sztuki – prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz.
   

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 • dziekan – dr hab. Alina Świeściak-Fast, prof. UŚ;

 • prodziekan – dr hab. Michał Baczyński, prof. UŚ.
   

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 • dziekan – dr hab. Mariusz Grabiec.
   
Struktura Uniwersytetu Śląskiego – tłumaczenia na język angielski

 

Wydanie specjalne „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”

pon., 09/30/2019 - 08:00

Pod koniec września 2019 roku ukazało się wydanie specjalne „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” poświęcone zmianom na Uniwersytecie Śląskim. Znajdą w nim Państwo m.in. informacje na temat Statutu Uniwersytetu Śląskiego, który obowiązuje od 1 października 2019 roku, nowej struktury uczelni (w tym wydziałów i kolegiów), Szkoły Doktorskiej UŚ, oceny pracowników, uniwersytetu jako uczelni badawczej i nowych zasad ewaluacji. W numerze znajduje się również artykuł dotyczący projektu strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025.

Plik do pobrania: „Gazeta Uniwersytecka UŚ” (pdf, 3,14 MB)

Z wydaniem specjalnym miesięcznika Uniwersytetu Śląskiego można zapoznać się również na stronie: www.gazeta.us.edu.pl.

Ocena okresowa pracowników Uniwersytetu Śląskiego

pt., 09/13/2019 - 15:05

Ocena okresowa stanowi jedno z podstawowych narzędzi realizowania uprawnień pracodawcy w zakresie weryfikowania poziomu wypełniania obowiązków przez pracowników.

Zapisy nowego statutu śląskiej Alma Mater, przyjętego przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 28 maja 2019 roku, jednoznacznie wskazują, że ocena dotyczy pracowników wszystkich grup.

W przypadku nauczycieli akademickich we wrześniu 2019 roku została zakończona ocena okresowa przeprowadzona na starych zasadach. Ramy nowej oceny okresowej nauczycieli akademickich wyznacza Ustawa 2.0, a w kwestii szczegółów ustawa odsyła do statutów uczelni i innych uregulowań wewnętrznych. Takie odesłanie stanowi wyraz uznania autonomii szkół wyższych. Obserwacja praktyki polskich uczelni pokazuje, że zaplanowanie optymalnego systemu oceny okresowej nie jest proste. Chodzi bowiem o stworzenie takiego systemu, który z jednej strony zapewnia zrównoważony rozwój pracowników nauki i tworzy pozytywny klimat wokół oceny, a z drugiej umożliwi kontrolę poziomu zaangażowania nauczycieli akademickich w realizację zadań badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych na rzecz uczelni.

Obowiązująca od 1 października 2018 roku Ustawa 2.0 wprowadza niewielkie zmiany w stosunku do poprzednich regulacji. Zgodnie z art. 128 ust. 1 nauczyciele akademiccy podlegają ocenie okresowej, w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków (art. 115):

 • dydaktycznych – związanych z kształceniem i wychowywaniem studentów oraz uczestniczeniu w kształceniu doktorantów,
 • badawczych – związanych z prowadzeniem działalności naukowej,
 • organizacyjnych – związanych z wykonywaniem prac na rzecz uczelni,
 • w zakresie uczenia się – stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Ocena okresowa dokonywana jest nie rzadziej niż raz na cztery lata (art. 128 ust. 2), a jej kryteria i tryb przeprowadzenia w poszczególnych grupach pracowników i rodzajach stanowisk określa rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, związków zawodowych, samorządów studenckich i doktorantów.

Najistotniejsza zmiana pod rządami nowej ustawy dotyczy kryteriów oceny. Zgodnie z art. 128 ust. 3 in fine kryteria nie mogą dotyczyć obowiązku uzyskania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora.

Ustawa 2.0 określa, że wynik oceny może być pozytywny lub negatywny, co różni się od zapisów poprzedniej ustawy, która przewidywała także ocenę warunkowo-pozytywną.

W Uniwersytecie Śląskim ocena okresowa nauczycieli akademickich będzie dokonywana przez ogólnouczelnianą komisję oceniającą co 2 lata lub na wniosek rektora. Proces będzie przebiegał w dwóch etapach. W przypadku negatywnego wyniku oceny okresowej następna ocena dokonywana jest nie wcześniej niż 12 miesięcy od zakończenia poprzedniej, chyba że rektor podejmie decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy. Pracownikowi przysługuje prawo odwołania się od negatywnej oceny do rektora.

Przy dokonywaniu oceny okresowej nauczycieli akademickich  uwzględniony zostanie stopień, w jakim ich działania dotyczące wypełniania obowiązków badawczych i organizacyjnych przyczyniły się do realizacji strategii. W zakresie wykonywania obowiązków dydaktycznych, komisja weźmie również pod uwagę wynik ewaluacji działalności dydaktycznej dokonywanej przez studentów i doktorantów.

Z kolei pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi będą podlegali ocenie bieżącej dokonywanej przez bezpośrednich przełożonych, co zostało wskazane zarówno w Statucie UŚ, jak i w projekcie nowego regulaminu organizacyjnego uczelni.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami Nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego oraz Ocena pracowników jako kluczowy proces w polityce kadrowej uczelni w specjalnym numerze „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” poświęconym zmianom, jakie zostały wprowadzone na uczelni. Wydanie dostępne jest na stronie: www.gazeta.us.edu.pl.

Opracowanie: Dział HR i komunikacji z pracownikami

Nowy Regulamin pracy Uniwersytetu Śląskiego

pt., 09/13/2019 - 15:00

13 września 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Śląskiego zostało opublikowane zarządzenie nr 117 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Regulamin pracy określa organizację i porządek w procesie pracy w uniwersytecie oraz związane z tym prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Poszczególne rozdziały dokumentu dotyczą m.in.:

 • obowiązków pracodawcy,
 • obowiązków pracownika,
 • systemów i rozkładów czasu pracy ustalonych dla poszczególnych grup pracowniczych oraz przyjętych okresów rozliczeniowych,
 • zasad usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień w pracy,
 • zasad udzielania urlopów wypoczynkowych i urlopów bezpłatnych,
 • zasad udzielania urlopów naukowych, zagranicznych urlopów szkoleniowych i urlopów dla poratowania zdrowia,
 • warunków wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 • przepisów porządkowych i odpowiedzialności porządkowej pracowników,
 • zasad stosowania monitoringu w miejscu pracy,
 • zasad ochrony pracy kobiet i pracowników młodocianych.

Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko oraz podstawę nawiązania stosunku pracy. Większość zapisów regulaminowych wchodzi w życie 1 października 2019 roku.

Źródło: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-117

HR Excellence in Research – akceptacja kierunku działań

pt., 09/13/2019 - 14:45

We wrześniu 2019 roku Uniwersytet Śląski  w Katowicach uzyskał pozytywną odpowiedź od zespołu ekspertów Euraxess Rights Team w zakresie przyjęcia wewnętrznej oceny (Interim Assessment) i zrewidowanego planu działania na lata 2019–2021. Oznacza to, że Komisja Europejska zaakceptowała kierunek dotychczasowych działań zapewniających wdrożenie strategii HRS4R.

Przeprowadzenie oceny wewnętrznej oraz opracowanie nowego planu działania to kolejne zobowiązania uczelni wynikające z deklaracji poparcia zasad Karty Naukowca i Kodeksu postępowania podczas rekrutacji naukowców złożonej przez UŚ w 2016 roku. Karta i Kodeks są jednymi z podstawowych dokumentów europejskiej strategii na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie. Przyznanie wyróżnienia HR Excellence in Research może przyczynić się do podniesienia poziomu atrakcyjności zatrudnienia na uczelni, która stwarza przyjazne środowisko pracy naukowej i respektuje transparentne zasady przy rekrutacji pracowników. Uzyskane wyróżnienie przekłada się także na premiowanie uczelni w międzynarodowych konkursach grantowych KE oraz krajowych konkursach NCN i NCBiR.

Za koordynowanie działań związanych z wdrożeniem strategii HRS4R odpowiada Dział HR i komunikacji z pracownikami (do 30 września 2019 roku Biuro ds. Rozwoju Kadr).

Opracowanie: Dział HR i komunikacji z pracownikami.

Rada Uniwersytetu Śląskiego

pt., 09/13/2019 - 12:50

Pierwsza Rada Uniwersytetu Śląskiego została powołana przez Senat UŚ w lutym 2019 roku. Do momentu wejścia w życie nowego Statutu UŚ zakres prac gremium obejmować będzie uchwalenie regulaminu funkcjonowania Rady, opiniowanie projektu statutu Uniwersytetu Śląskiego oraz wskazanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez Senat UŚ). Organ ma również wspierać uczelnię we współpracy z otoczeniem samorządowym i gospodarczym. Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego uprawnienia Rady zostaną rozszerzone do tych, które określono w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Członkami pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostali:

 • przedstawiciele uczelni – prof. zw. dr hab. Adam Dziadek, prof. zw. dr hab. Marian Paluch oraz dr hab. Edyta Sierka;
 • osoby spoza wspólnoty akademickiej – dr Andreas Glenz, Piotr Uszok oraz prof. zw. dr hab. n. med. Edward Wylęgała;
 • przewodniczący samorządu studenckiego – Łukasz Grabolus.

Funkcję przewodniczącego Rady pełni Piotr Uszok. Uchwałę w tej sprawie Senat UŚ przyjął podczas posiedzenia, które odbyło się 26 marca 2019 roku.

Posiedzenie pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się 7 marca 2019 roku. W spotkaniu oprócz członków organu udział wzięli prorektorzy: prof. zw. dr hab. Andrzej Noras i dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, a także prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (rektor uczelni w latach 2002–2008), przewodnicząca komitetu nominacyjnego prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik oraz kanclerz Uniwersytetu Śląskiego dr Agnieszka Skołucka. Kadencja pierwszej Rady trwać będzie do 31 grudnia 2020 roku.

Źródło: www.us.edu.pl.

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim

pt., 09/13/2019 - 12:40

Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce umożliwia kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez uczelnie. Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształcić młodych naukowców w ramach trzech obszarów dziedzinowych: nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki (1), nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych (2), a także nauk społecznych (3).

Doktoranci otrzymają m.in.:

 • wparcie merytoryczne doświadczonego promotora,
 • wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe oraz stypendiów krajowych i zagranicznych,
 • stypendium doktoranckie, którego wysokość uzależniona będzie od osiągnięć naukowych,
 • wsparcie w nawiązywaniu współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi oraz biznesem,
 • pomoc w opracowaniu indywidualnego planu badawczego
 • oraz zindywidualizowane kształcenie.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim jest bezpłatne.

Źródło: http://doktorant.us.edu.pl.

Artykuł poświęcony kształceniu młodych naukowców w kontekście zapisów Ustawy 2.0 dostępny jest na stronie: konstytucjadlanauki.gov.pl.

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy CSP

pt., 09/13/2019 - 12:00

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) powstała z myślą o młodych naukowcach, którzy chcą łączyć badania naukowe z praktycznym treningiem metodycznym w dziedzinach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk inżynieryjno-technicznych. Absolwenci MŚSD dzięki realizowanym projektom i we współpracy z promotorami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych będą mogli zrozumieć przede wszystkim funkcjonowanie środowiska w kontekście globalnych zmian klimatu. Proponowane tematy badań dostępne są na stronie: www.mssd.us.edu.pl.

MŚSD tworzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – lider,
 • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,
 • Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk,
 • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Jednostką stowarzyszoną jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Źródło: www.mssd.us.edu.pl oraz http://doktorant.us.edu.pl.

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu "Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18