Przejdź do treści

czcionka

kontrast

Włącz Wyłącz

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszła w życie 1 października 2018 roku

W związku z przyjęciem Ustawy 2.0, zwanej również Konstytucją dla Nauki, podjęte zostały działania mające na celu przystosowanie Uniwersytetu Śląskiego do zmieniającej się sytuacji prawnej.

W ubiegłym roku akademickim rozpoczęły się prace nad najważniejszymi dokumentami określającymi zasady organizacji i funkcjonowania uczelni – nowym Statutem UŚ oraz założeniami do nowej strategii rozwoju naszej Alma Mater.

czytaj więcej na temat serwisu

Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku przy Bankowej 12
Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku przy Bankowej 12

Strategia rozwoju uczelni

We wtorek 24 września 2019 roku Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przyjął nową Strategię rozwoju uczelni na lata 2020–2025. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów określających zasady funkcjonowanie naszej Alma Mater. Zapisy strategii wyznaczają również kierunek podejmowanych działań umożliwiających osiągnięcie celu, jakim jest przekształcanie Uniwersytetu Śląskiego w uczelnię badawczą. Ma temu służyć przede wszystkim umacnianie sześciu obszarów strategicznych uczelni: kadry, nauki, kształcenia, infrastruktury, współpracy z otoczeniem oraz widzialności.

» Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025 obejmująca Program działań strategicznych na lata 2019-2020 (pdf, 4,16 MB)

Projekt strategii został opracowany przez komisję do spraw przygotowania programu działań strategicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2019–2020 we współpracy z Kolegium Rektorskim, przede wszystkim na podstawie wniosków z analiz przeprowadzonych w ramach projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej Uniwersytetu Śląskiego”. Swoje uwagi do projektu zgłaszali członkowie wspólnoty akademickiej, w tym członkowie Senatu UŚ oraz komisje senackie. Został on również pozytywnie zaopiniowany przez Radę Uniwersytetu Śląskiego.

Z uwagi na duże zmiany w środowisku funkcjonowania uczelni, wynikające przede wszystkim z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nowa strategia rozwoju obejmuje również Program działań strategicznych na lata 2019–2020.

Obszary strategiczne Uniwersytetu Śląskiego. Animacja „ProspectUS. Alegorie”

pt., 10/04/2019 - 09:15

Kadra, nauka, kształcenie, infrastruktura, widzialność i współpraca z otoczeniem  – to sześć obszarów funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego, których umacnianie ma przyczynić się do przekształcenia śląskiej Alma Mater w uczelnię badawczą. Ścieżki prowadzące do osiągnięcia tego celu w każdym z obszarów wyznacza nowa strategia rozwoju uczelni, która weszła w życie 1 października 2019 roku.

Opisane w dokumencie obszary zostały zaprezentowane w cyklu grafik przygotowanych przez dr. hab. Krzysztofa Bąka, dziekana Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji. Zostały też wykorzystane w animacji prezentującej alegorie sześciu obszarów strategicznych. Pojawiające się na ekranie obrazy pobudzają wyobraźnię i skłaniają do myślenia o tym, jaką uczelnię tworzyć mogą pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzona w tle rozmowa jest z kolei jedną z prób ich odczytania.

Animacja została przygotowana w ramach projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej Uniwersytetu Śląskiego”. Celem projektu było przeprowadzenie analiz i badań, które pozwoliły określić, jaką uczelnią jest dziś Uniwersytet Śląski i opracować założenia strategii rozwoju uczelni.

Animacja dostępna jest na stronie: www.youtube.com.

 

 

Cykl grafik dr. hab. Krzysztofa Bąka pn. „ProspectUS. Alegorie” prezentujący obszary: (od lewej) kadrę, naukę, kształcenie, widzialność, infrastrukturę i współpracę z otoczeniem.

Sześć grafik prezentujących postaci przypominające kształtem pomniki, każda trzyma w ręku atrybuty

 

UŚ wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

wt., 09/17/2019 - 14:27

Uniwersytet Śląski realizuje misję społecznej odpowiedzialności uczelni poprzez swoją działalność badawczą, dydaktyczną i artystyczną. Pracownicy, studenci oraz doktoranci związani ze śląską Alma Mater podejmują wiele inicjatyw oraz przedsięwzięć, które wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Tworzy je 17 globalnych celów oraz 169 powiązanych z nimi zadań w obszarach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości, uwzględniających równowagę pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Zostały one przyjęte przez przedstawicieli 193 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas Zgromadzenia Ogólnego w 2015 roku i opublikowane w rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” dostępnej na stronie: www.unic.un.org.pl

17 ikon reprezentujących Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

Źródło: www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w projekcie International Visibility Project

pt., 09/13/2019 - 12:49

International Visibility Project to inicjatywa realizowana przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Dialog”. Jej głównym celem jest poprawa pozycji polskich uczelni w międzynarodowych rankingach akademickich. W ramach projektu grupa dwudziestu szkół wyższych otrzyma wsparcie finansowe m.in. w zakresie analizy rankingów, budowy postrzegalności (visibility) na arenie międzynarodowej i zasad raportowania danych do organizacji rankingowych. Jednym z uczestników przedsięwzięcia jest Uniwersytet Śląski.

Źródło: www.us.edu.pl.

Uniwersytet opiera się na doświadczaniu – nowy spot UŚ

pt., 09/13/2019 - 09:12

Źródłem naszej wiedzy o świecie jest ciągłe doświadczanie – wokół tej myśli zbudowany został scenariusz nowego spotu promującego działalność badawczą i dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego. Inspiracją do powstania materiału filmowego były dyskusje toczone wokół projektu ProsepctUS oraz wyniki przeprowadzonych badań i analiz. Za realizację spotu odpowiedzialne było Centrum Medialne UŚ. W nagraniach udział wzięli: studenci, doktoranci oraz pracownicy uczelni. 

Materiał dostępny jest na stronie www.youtube.com w kilku wersjach: z napisami polskimi, z napisami angielskimi, w skróconej wersji 15-sekundowej oraz w wersji rozszerzonej o dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania uczelni. 

Źródło: www.us.edu.pl

Projekt ProspectUS – założenia nowej strategii rozwoju

pt., 09/13/2019 - 08:08

Wspólnota akademicka Uniwersytetu Śląskiego podjęła szeroko zakrojone działania służące analizie stanu naszej uczelni oraz jej otoczenia w ramach projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej Uniwersytetu Śląskiego”.  Na podstawie opracowanych wniosków, rekomendacji i raportów z badań przygotowane zostały założenia nowej strategii rozwoju uczelni – najważniejszego, obok Statutu UŚ, dokumentu, który określa zasady organizacji i funkcjonowania śląskiej Alma Mater.

Aby odpowiedzieć na pytanie, jaką uczelnią jest dziś Uniwersytet Śląski, pracownicy, studenci i doktoranci przeprowadzili w ramach projektu ProspectUS m.in.: badania ankietowe, fokusowe oraz wywiady eksperckie, a także analizy treści materiałów zastanych. Do współpracy zaproszeni zostali ponadto eksperci zewnętrzni oraz reprezentanci otoczenia uczelni. Analizy dotyczyły sześciu kluczowych obszarów funkcjonowania uniwersytetu: kadry, nauki, kształcenia, infrastruktury, współpracy z otoczeniem oraz widzialności. Informacje na temat kolejnych etapów projektu publikowane były w serwisie: www.prospectus.us.edu.pl.

Liczby oraz informacje na temat analiz wykonanych w projekcie ProspectUS – materiał dostępny również w formie pdf do pobrania

Grafika (pdf, 333 kB)

Otrzymane wyniki stały się podstawą do przeprowadzenia analizy SWOT, dzięki której możliwe było opracowanie planu rozwoju uczelni opartego na wykorzystaniu jej mocnych stron oraz zidentyfikowaniu obszarów wymagających udoskonalenia.

Efektem prac były założenia do nowej strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, wskazującej nie tylko konkretne, ambitne i osiągalne cele, lecz również uwzględniającej wskaźniki, które umożliwią weryfikowanie etapów realizacji wyznaczonych celów. Opracowywana strategia rozwoju ma służyć umocnieniu pozycji badawczej Uniwersytetu Śląskiego, co oznacza:

  • wzmacnianie międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej UŚ,
  • rozwijanie współpracy badawczej z prestiżowymi ośrodkami naukowymi,
  • podnoszenie jakości kształcenia studentów i doktorantów,
  • a także stworzenie warunków do rozwoju zawodowego pracowników oraz podnoszenie jakości zarządzania uczelnią.

Tym, co spajać będzie podejmowane działania, jest model docelowy Uniwersytetu Śląskiego jako uczelni badawczej o międzynarodowym znaczeniu i prestiżu.

Projekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej Uniwersytetu Śląskiego” finansowany był w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019. Funkcję kierownika projektu pełnił prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski.

Źródło: www.prospectus.us.edu.pl.

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu "Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18