Przejdź do treści

czcionka

kontrast

Włącz Wyłącz

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszła w życie 1 października 2018 roku

W związku z przyjęciem Ustawy 2.0, zwanej również Konstytucją dla Nauki, podjęte zostały działania mające na celu przystosowanie Uniwersytetu Śląskiego do zmieniającej się sytuacji prawnej.

W ubiegłym roku akademickim rozpoczęły się prace nad najważniejszymi dokumentami określającymi zasady organizacji i funkcjonowania uczelni – nowym Statutem UŚ oraz założeniami do nowej strategii rozwoju naszej Alma Mater.

czytaj więcej na temat serwisu

Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku przy Bankowej 12
Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku przy Bankowej 12

Statut uczelni

Senat Uniwersytetu Śląskiego przyjął nowy statut uczelni 28 maja 2019 roku. Prace nad przygotowaniem dokumentu, który określa zasady organizacji i funkcjonowania śląskiej Alma Mater, trwały ponad rok. Najważniejszy akt prawny dostosowuje wewnętrzne regulacje do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ułatwiając wprowadzanie rozwiązań służących umacnianiu pozycji badawczej uczelni i usprawnianiu działalności dydaktycznej.

Zapisy Statutu UŚ wskazują podstawowe, konstytuujące wspólnotę akademicką wartości, jakimi są: wolność badań naukowych, działalności artystycznej i kształcenia, równość szans wszystkich członków wspólnoty Uniwersytetu, poszanowanie ludzkiej godności oraz poszukiwanie prawdy.

Statut Uniwersytetu Śląskiego wszedł w życie 1 października 2019 roku.

Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uchwalony przez Senat uczelni 28 maja 2019 roku  (pdf, 1,4 MB)

Dokument określa takie zasady organizacji i funkcjonowania uczelni, jak:

  • sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, m.in. podmiotów uprawnionych do wskazywania kandydatów na rektora oraz sposób organizowania wyborów,
  • skład rady uczelni oraz senatu oraz zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni, senatu i kolegium elektorów,
  • typy jednostek organizacyjnych uczelni,
  • zasady powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych i ich odwoływania,
  • tryb nadawania tytułu doktora honoris causa,
  • zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez uczelnię,
  • zasady dysponowania mieniem uczelni,
  • tryb nadawania regulaminu organizacyjnego.

Przygotowanie jednego z najważniejszych dokumentów regulujących sposób funkcjonowania uczelni wymagało zaangażowania całej wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Śląskiego. Sześć zespołów opracowywało założenia do Statutu UŚ w zakresie: badań naukowych, kształcenia, szkół doktorskich, struktury uczelni, spraw kadrowych oraz administracji uczelni. Członkowie zespołów, pracując w formule think tanków, proponowali rozwiązania, które następnie dyskutowane były na forum społeczności akademickiej podczas debaty na temat przyszłości uczelni zorganizowanej w czerwcu 2018 roku oraz w ramach cyklu spotkań otwartych. Opinie można było również przesyłać za pośrednictwem specjalnie utworzonego adresu poczty elektronicznej. Utworzony został serwis internetowy poświęcony planowanym zmianom i pracom nad nowym Statutem UŚ: www.strategia.us.edu.pl.

Lista powołanych zespołów oraz członków została udostępniona na stronie: www.strategia.us.edu.pl.

Transmisja z debaty na temat przyszłości uczelni dostępna jest na stronie Telewizji Internetowej UŚ.

Nagrania wideo ze spotkań dotyczących koncepcji rozwiązań statutowych zostały opublikowane na stronie: www.us.edu.pl.

Źródło: www.us.edu.pl.

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu "Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18